Vastauksiani vaalikoneissa:

 

 

Korkeakoulujen tulee periä lukukausimaksuja tulevaisuudessa (valitse korkeintaan kolme vaihtoehtoa):

g) Opiskelun tulisi säilyä maksuttomana kaikille

  "Maksuttomuus tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi.

 Opiskelun maksuttomuus on lisäksi ehdottomasti eräs suomalaisen yhteiskunnan menestystekijä. Tätä ei pidä romuttaa, jos edelleen haluamme säilyä tutkimuksen - ja tuotekehityksen huippumaana.

 On tärkeää, että pienestä väestöstämme ei seulota opiskelijoita korkeakouluihin varallisuuden, vaan osaamisen perusteella.

 Ulkomaisille opiskelijoille emme esim. sijaintimme vuoksi ole luonnostaan kovinkaan houkutteleva vaihtoehto, joten maksullisuus ei johtaisi hyvään lopputulokseen."

***

Toisen asteen (lukiot, ammatilliset oppilaitokset jne.) opintotuen kehittämisessä on tärkeintä (valitse korkeintaan kaksi vaihtoehtoa)

 a) opintorahan korottaminen

 c) vanhempien tulojen vaikutuksen poistaminen itsenäisesti asuvilta opiskelijoilta

***

Seuraavalla eduskunnan toimikaudella yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintotukea tulee ensisijaisesti kehittää (valitse korkeintaan kaksi vaihtoehtoa)

a) opintorahaa korottamalla

 b) myöntämällä perheellisille opiskelijoille korotettua opintotukea

"Opiskelijoiden etuudet ovat kaikkein eniten jälkeenjääneitä.

 On ollut selvästi havaittavissa, että nykypäättäjillä on tähän asiaan melko ylimielinen asenne. He eivät ymmärrä, että opintolaina ei enää nykymaailmassa ole realistinen riskitön vaihtoehto, kun valmistumisen jälkeen odottaa epävarma pätkätyöviidakko.

 Muisteluikäiset pois eduskunnasta!

 Koko sosiaaliturvajärjestelmä pitäisi uudistaa vastaamaan nykypäivän todellisuutta ja kannustamaan aktiiviseen elämään. Perustulo olisi tähän ratkaisu, mutta ylimenokaudella opintorahan korottaminen 15 %, lapsikorotusten käyttöönotto, tulorajojen korottaminen ja muullakin tavoin opiskelijoiden koko opintososiaalisen aseman kehittäminen olisi paikallaan.

 Opintotukijärjestelmää ei pidä enää käyttää keppinä opintojen nopeuttamiselle, koska vaikutus on lähinnä päinvastainen. Opiskelijapalveluiden ja opetusresurssien kehittäminen on se todellinen ratkaisu viivästyneeseen valmistumiseen."

***

Suomeen pitäisi rakentaa lisää ydinvoimaa  

Täysin eri mieltä

"Ydinvoima ei ole ensisijaisesti järkevin tapa torjua ilmastonmuutosta tai korjata Suomen energiaongelmia.

 Kyse on tuontienergiasta, joka ei varsinkaan globaalisti ole kestävä energiantuotantomuoto.

 Ydinvoimastrategian valitseminen on lyhytnäköistä Suomen energiateknologiayritysten kannalta. Kuten muussakin strategisessa päätöksenteossa, myös Suomen energiastrategian valinnassa, on kyse rajallisten panostusten kohdistamisesta.

 Ehdottomasti järkevämpää on valita Suomen kannalta kokonaisedullinen kokonaisuus, joka pitkällä tähtäimellä tukee suomalaista tuotekehitystä ja vientiä. Tällainen paketti muodostuu monipuolisesta yhdistelmästä energiansäästötoimenpiteitä ja uusiutuvia energiantuotantotapoja.

 Harmi, että tiettyjen suuryritysten ääni tuntuu Suomessa kantavan pisimmälle. Ympäristön ja mm. pienten kehittymässä olevien yritysten ääntä ja etua juuri kuunnella.

 Lyhytnäköinen päätöksenteko kyllä kostautuu myöhemmin.  "

***

Homo- ja lesboparien pitäisi saada adoptoida lapsia samoilla perusteilla kuin heteroparienkin.

jokseenkin samaa mieltä

"Kannatan perheen sisäisen adoption mahdollistamista.

 Mutta mielestäni ulkoinen adoptio on ongelmallinen. Vaikka itse olenkin sitä mieltä, että seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta vanhemmuuden onnistumiseen, niin ongelman muodostaa ulkopuolisen yhteiskunnan tällaisiin perheisiin kohdistama paine.

 Adoptoidun lapsen ei mielestäni voida olettaa toimivan pioneerina tässä asiassa, koska jo pelkkä adoptoitavaksi joutuminen aiheuttaa melkoisen rasitteen yksilön tasapainoiselle kehittymiselle.

 Ei olisi mielestäni oikein tietoisesti altistaa näitä henkilöitä tässä tilanteessa myös yhteiskunnallisen kiistelyn välikappaleiksi.

 Asetan siis tässä kohtaa lapsen edun varmistamisen yksilönoikeuksien edelle. Yhteiskuntamme ei valitettavasti vielä ole tähän valmis :( "

***

Sukupuolikiintiöt tulisi ottaa käyttöön yritysten hallituksissa

täysin samaa mieltä

"Sukupuolikiintiöt ovat jo käytössä kunnallisissa luottamustoimissa ja ne ovat siellä osoittautuneet erinomaisen toimiviksi.

 Koska tämä asia ei muulla tavoin tunnu etenevän yrityksissä, joten pörssiyhtiöissä pitäisi ottaa vastaava kiintiöjärjestelmä käyttöön.

 Luulen, että vaikka nyt tätä vastustetaan ja pelätään sen vähentävän hallitusten asiantuntijuutta, niin ajan kuluttua huomataan, että on käynyt juuri päinvastoin. Yritysten toimintakulttuuri on muuttunut avoimemmaksi ja yhä useammin erilaisista epäreiluista ja epäjohdonmukaisista "hyvä veli-järjestelmistä" luopuminen on nostanut yksilön todellisen kyvykkyyden arvostusta, joka hyödyttää molempia sukupuolia ja ennen kaikkea parantaa myös yrityksen kilpailukykyä markkinoilla."

***

Pätkätöiden määrää pitäisi vähentää lainsäädäntöä tiukentamalla.

jokseenkin samaa mieltä

"On tärkeää karsia perusteettomia määräaikaisuuksia, joihin varsinkin kunnat ja valtio työnantajina syyllistyvät. Nuorten naisten pätkätyökierteeseen on lainsäädännön tiukentamisen lisäksi puututtava jakamalla vanhemmuuden kustannukset tasan kaikkien työnantajien kesken. Usein perusteettomat määräaikaiset työsuhteet ovat pitkällä tähtäimellä epäedullisia myös työnantajille.

 Uskon kuitenkin, että työelämän tarpeet osittain ovat aidosti ja pysyvästi muuttuneita ja määräaikaisuuksia myös tarvitaan. Tämän vuoksi sosiaaliturvaa on kehitettävä siten, että ihmisten toimeentulo ja hyvinvointi eivät niin ole riippuvainen työsuhteen laadusta. Tähän on ratkaisu Vihreän liiton perustulomalli. (http://www.vihreat.fi/fi/node/822)"

***

Tuloverotusta pitäisi edelleen alentaa seuraavalla eduskuntakaudella

jokseenkin samaa mieltä

"Alle 1000 euron kuukausitulot pitää tehdä verottomiksi. Uudistus on samalla askel kohti Vihreän liiton esittämää perustulomallia. (http://www.vihreat.fi/fi/node/822)

 Työn verotusta tulee siis tällä tavalla kohdennetusti laskea, mutta samalla on turvattava palveluiden rahoitus. Veropohjan laajuus säilytetään ympäristöhaittojen verotusta kiristämällä.

 Veropolitiikan tavoitteena tulee olla yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden vahvistaminen ja kuluttajien ja yrittäjien käyttäymisen ohjaaminen ekologisempaan suuntaan."

***

 Perintövero pitäisi poistaa.  

jokseenkin eri mieltä

"Perintöveroa ei pidä poistaa, mutta perintöverotusta on kohtuullistettava ja mm. perintöveron alarajaa on nostettava 3 400 eurosta 10 000 euroon.

Testamentin saajien verotusta on kevennettävä siirtämällä testamentin saajat III veroluokasta II veroluokkaan.

 Lisäksi tietyissä tilanteissa veron suorittamiseen on annettava lykkäystä (esim. lapsille lesken asumisoikeuden ajaksi tai yrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä vero lykkääntyy maksettavaksi yritysvoitoista tai kunnes yritys myydään."

***

Itseaiheutetuista sairauksista (alkoholi, tupakka, liikalihavuus) pitäisi määrätä korkeampi omavastuu. 

täysin eri mieltä

"Itseaiheutetuista sairauksista ei missään nimessä voida määrätä korkeampaa omavastuuta, ensinnäkään koska ei voida määritellä vedenpitävästi mitään "itseaiheutettuja" sairauksia, koska lähes kaikkia sairauksia esiintyy myös niillä, jotka eivät ole elämäntavoiltaan riskiryhmiin kuuluneet.  

Toiseksi useimpien sairauksien takana on myös voimakas geneettinen taipumus, joten erilaiset maksut olisivat äärimmäisen syrjiviä, jopa lain vastaisia?"

***

Millaisen hallituksen haluatte vaalien jälkeen?

"Minulle mieluinen hallituskokoonpano määräytyy hallitusohjelman mukaan, eikä hallitusryhmien nimillä ole niin suurta painoarvoa. Mikäli ohjelman sisältö on vihreän politiikan mukainen, niin ehdottomasti haluan, että Vihreä liitto on mukana hallituksessa.

 Hallitusohjelmassa tulee ehdottomasti olla keskeinen sija ilmastonmuutoksen torjumisella, peruspalvelujen kehittämisellä, syrjäytymisen ehkäisyllä ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisella.

 Hallitusohjelmaan kirjattavien toimenpiteiden tulee perustua pitkän aikavälin näkemyksiin ja tavoitteisiin- Muuttuneen maailman uusiin haasteisiin on rohkeasti lähdettävä hakemaan uusia ratkaisuja. Tästä esimerkkinä sosiaaliturvan uudistaminen kannustinloukkuja purkavan perustulon suuntaan.

 Hallituspuolueiden tulee olla sellaisia, jotka ovat ehdottomasti sitoutuneita ohjelman toteuttamiseen."

***

Työaikaa pitää pidentää

täysin eri mieltä

"Menestyvä talous on sellainen, jossa inhimillinen hyvinvointi kasvaa. Suomi on vauraampi kuin koskaan, mutta työntekijöiden uupumus ja mielenterveysongelmat lisääntyvät koko ajan. Työajan pidentäminen ei lisää kilpailukykyä, sillä todellisuudessa kilpailukyky muodostuu osaamisesta, luovuudesta ja hyvinvoinnista. Luovuus syntyy siitä, että ihmisellä on aikaa olla ja ajatella ja hyvinvoiva ja onnellinen työntekijä on hyvä, luova ja tehokas.."

***

Työn verotusta tulee keventää.

jokseenkin samaa mieltä

"Alle 1000 euron kuukausitulot pitää tehdä verottomiksi. Uudistus on samalla askel kohti Vihreän liiton esittämää perustulomallia. (http://www.vihreat.fi/fi/node/822) Työn verotusta tulee siis tällä tavalla kohdennetusti laskea, mutta samalla on turvattava palveluiden rahoitus. Veropohjan laajuus säilytetään ympäristöhaittojen verotusta kiristämällä. Veropolitiikan tavoitteena tulee olla yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden vahvistaminen ja kuluttajien ja yrittäjien käyttäymisen ohjaaminen ekologisempaan suuntaan."

***

Äitiys- ja vanhempainlomasta aiheutuvat kustannukset tulee kattaa kollektiivisesti verovaroista. 

täysin samaa mieltä

"Työnantajalle kertyy kustannuksia lasta koti 7 000 - 10 000 euroa. Valtaosan kustannuksista maksaa äidin työnantaja. Työnantajalle pitää korvata äitiysvapaan ajalta maksettava palkka kokonaan ja raskauden aikana maksettuja sairauslomapalkkakuluja. Lisäksi pitäisi korvata osa vapaan ajaksi palkatun sijaisen palkkakuluista ja pitkältä perhevapaalta työhön palaavan työntekijän perehdyttämisestä."

***

Kolmikantayhteistyöstä on luovuttava.

täysin eri mieltä

"En kannata kolmikantayhteistyöstä luopumista, mutta sitä on syytä kehittää. Vaikka kolmikantainen sopiminen on ollut ratkaisevassa asemassa mm. Suomen talouden elvyttämisessä liittyy siihen kuitenkin myös useita ongelmia. Suomessa on kolmikannassa palkkaratkaisujen lisäksi sovittu myös veropolitiikasta ja joiltain osin myös sosiaaliturvasta. Näissä asioissa ei kuitenkaan työmarkkinajärjestölähtöisesti päästä kaikkia väestöryhmiä parhaiten hyödyttävään loppu lopputulokseen. Tämä näkyy tuloerojen voimakkaana kasvuna ja nimenomaan siinä, että työmarkkinoiden ulkopuolella olevien väestöryhmien (mm. opiskelijat, kotiäidit) tulotaso on heikentynyt. Työnantajapuolella taas pienyrittäjien keskeiset ongelmat (esim. puutteet sosiaaliturvassa) ovat jääneet ratkaisematta. Valtion roolia vahvistamalla nämä tällä hetkellä "äänettömät" tulevat myös huomioiduksi, yhteiskunnan eriarvoistumiskehitys saadaan pysäytettyä."

***

Opintotukijärjestelmää pitää muuttaa, jotta se kannustaa valmistumaan nykyistä nopeammin työelämään.

täysin eri mieltä

"Uudistettu opintotukijärjestelmä, joka monin eri tavoin painostaa nopeampaan valmistumiseen ei ole kovinkaan hyvin onnistunut tässä tavoitteessaan. Eikä nopeampi valmistuminen saa mennä laadukkaan koulutuksen edelle. Paljon tärkeämpää olisi nostaa opintoraha tasolle, joka mahdollistaisi päätoimisen opiskelun, eli korottaa sitä 15 % nykyisestä tasosta. Lisäksi ns. vapaan tulon rajoja tulee korottaa ja opintorahaan lisätä lapsikorotus. Näin erilaiset elämäntilanteet yhdistyvät entistä joustavammin opiskeluun. Kaikkein eniten valmistumista edistää perusopetukseen resursointi ja erilaisten tukitoimintojen kehittäminen."

***

Nuorten vaalikone

MTV3:n vaalikone

Talouselämä lehden vaalikone