Etusivu » Blog » Hyvinvointia liikunnasta!

Hyvinvointia liikunnasta!

Liikunta on yksi parhaista keinoista edistää hyvinvointia, ja etenkin lasten ja nuorten olisi tärkeä saada liikkua paljon nykyistä enemmän. Kunnilla on keskeinen rooli liikkumisen tukemisessa ja liikuntaharrastusten mahdollistamisessa.

Liikunnalla on merkittäviä vaikutuksia ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Se tuo parhaimmillaan iloa ja onnistumisen kokemuksia, lievittää stressiä ja parantaa hyvinvointia. Silti suuri osa suomalaisista liikkuu suosituksiin nähden liian vähän.

Liikunta on tärkeää läpi koko elämän ja suhde liikuntaan rakentuu yleensä jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Tällä hetkellä kuitenkin vain kolmannes lapsista ja nuorista liikkuu edes minimisuosituksen mukaisen määrän.

Kunnilla on keskeinen rooli liikkumisen tukemisessa ja liikuntaharrastusten mahdollistamisessa. Tulevissa kuntavaaleissa äänestetäänkin myös siitä, millaiset mahdollisuudet kuntalaisilla – etenkin lapsilla ja nuorilla – on liikkua ja voida hyvin.

Liikuntalaki uudistettiin vuonna 2015. Lain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita.

Sanna Marinin hallitus on vahvistanut lasten liikkumista ja harrastamista ”Suomen malli” harrastetakuulla. Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kunnat ovat voineet hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen jokaisen kunnan alueella. Monin paikoin Suomen mallin avulla on toteutettu harrastepasseja lapsille ja nuorille paikallisten seurojen yhteystyönä. Tämä on hieno asia, koska harrastepassi takaa sen, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tutustua eri lajeihin ja harrastuksiin maksutta.

Lappeenrannan kaupunki on tarttunut ansiokkaasti uusimman liikuntalain tavoitteisiin. Liikkuva koulu on jalkautunut osaksi peruskouluja ja varhaiskasvatusta. Meillä koululiikunnan ohjaajat liikuttavat lapsia kouluilla ja päiväkodeissa. Lappeenrannassa on myös tämän vuoden alussa käynnistynyt Myö harrastetaa lähel -hanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa peruskouluikäisille lapsille ja nuorille harrastus koulupäivän yhteydessä. Nuorisotoimen koordinoima pilottihanke on saanut valtionapua.

Asiantuntijoiden mukaan lapset ja nuoret liikkuvat nykyään liian vähän. Esimerkiksi WHO on arvioinut, että neljä viidestä murrosikäisestä liikkuu liian vähän ja lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksen mukaan vain kolmasosa suomalaisista lapsista liikkuu suositusten mukaan. Tutkimus osoitti myös sen, että motivoinnin avulla liikunnan määrää lasten arjessa voi pyrkiä lisäämään.

Kuntavaalien alla on tärkeää muistuttaa ehdokkaita ja äänestäjiä varmistamaan, että kaikissa kunnissa liikuntaan satsataan osana hyvinvoinnin edistämistä. Kun lasten ja nuorten liikkumiseen panostetaan, vaikutetaan samalla ihmisten tulevaan käyttäytymiseen. Todennäköisimmin ne ihmiset huolehtivat terveydestään liikkumalla riittävästi, jotka ovat jo lapsena ja nuorena kasvaneet liikkuviksi.